De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de raad.
De M.R. houdt zich o.a. bezig met de schoolgids, de vakantieregeling, groepering van leerlingen, schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school enz. Samenvattend zou je kunnen zeggen alle zaken die beleidsmatig direct of indirect met de school te maken hebben. Bij sommige van die zaken heeft de M.R. of één van de geledingen instemmingsrecht en bij andere is er sprake van adviesrecht. Hoe dit geregeld is ligt vast in een reglement.


Periodiek vergadert de MR op school. 
De vergaderdata zijn: 
 11 december 2017, 22 januari 2018, 5 maart 2018, 9 april 2018, 14 mei 2018 en 2 juli 2018.

Mocht u een vergadering willen bijwonen, is het verzoek dit aan te geven bij één van de MR-leden of via het mailadres  mr@brunwerd.nl 

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, kunt u dit met ons bespreken dan wel verwoorden in een e-mail. 

De MR is er voor de gehele school: leerlingen, ouders en leerkrachten! 

De MR bestaat uit de volgende personen:

* Oudergeleding:       
Voorzitter Nelle Zuideveld-Venema
Jose Sietsema
Danielle de Jager

* Personeelsgeleding:
Fenna Kooistra
Marijke Stiekema
Anneke Zijlstra-van der Laan

Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor en vertellen zij waarom zij lid zijn van de MR. 

 
Nelleke Zuideveld - Venema

De reden dat ik lid ben van de Medezeggenschapsraad (MR) van O.B.S. Brunwerd is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Betrokkenheid van ouders en leerlingen is goed voor de sfeer op school en de prestaties van kinderen. 
Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in een veilige omgeving kan ontplooien binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.

José Sietsema

De MR is een belangrijke schakel tussen ouders en de school. Als MR lid en ouder, voel ik mij betrokken in het MR proces. Hierin ben ik klankbord voor de ouders van hun schoolgaande kind(eren), waarbij een ieder mij altijd kan benaderen over schoolzaken waarin de MR een rol speelt. Door actief mee te denken en positief kritisch te zijn, is het schoolproces in beweging en komen zaken waarin de oudergeleding instemmingsrecht / adviesrecht heeft, tot stand. De basis is het feit dat de veiligheid, ontwikkeling van het kind voorop staat, want op deze school wordt de basis gelegd voor de rest van hun leven. 


Danielle de Jager

Voor mij zijn de voornaamste redenen om me in te zetten voor de MR dat onderwijs in algemene zin in beweging is en helemaal in Uithuizen, met de nieuwbouw in het bijzonder. En daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders (en kinderen) meegenomen worden in dat proces. We moeten het immers samen doen.

Fenna Kooistra 

Mijn motivatie om voor de MR te kiezen is dat Brunwerd het motto heeft ⬓niet apart, maar samen⬝. In de MR werk je samen met ouders en andere personeelsleden van Brunwerd. Samen praten over uiteenlopende zaken die te maken hebben met onderwijs en schoolorganisatie. Daarbij is het interessant om van ouders te horen hoe zij over schoolzaken denken. Samen open communiceren en betrokken zijn bij het beleid. Dit, naast het werken in de groep, geeft een volledig beeld van de gang van zaken en zo te streven naar een goede, stabiele leeromgeving voor de kinderen op Brunwerd. 

Marijke Stiekema 

Deelname aan de MR is voor mij belangrijk om samen met collega's, ouders en directie te werken aan een goede kwaliteit en sfeer op Brunwerd.
Dit kun je bereiken
 door kritisch naar het onderwijs te kijken en hierover in gesprek te gaan.
In de MR kan ik mijn steentje bijdragen zodat we samen de kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben.


Anneke Zijlstra - Van der Laan

Naast lesgevende- en schooltaken vind ik het interessant om mee te denken over de beleidsmatige kant van de school.
Het is belangrijk om je samen met ouders en collega's te verdiepen in allerlei zaken die onze school nog beter en toekomst gericht kunnen maken.
Met veel plezier werk ik mee om dit tot stand te brengen.