Visie en missie

Het motto uit de visie van schoolbestuur L&E is:
 
                                               "Samen zijn we sterk"
 
Basisschool Brunwerd werkt vanuit een aantal centrale uitgangspunten. Deze kunnen beschouwd worden als visie en leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en communicatie.
 
Onze centrale uitgangspunten zijn:
 
- we vinden het belangrijk dat onze kinderen zich thuis voelen, en daarom streven we ernaar 
  om hen een veilige en geborgen omgeving aan te bieden;
- we streven ernaar om elke leerling het maximaal haalbare resultaat te laten behalen;
- we stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze
  kinderen  
- we kiezen ervoor om leerlingen zoveel mogelijk qua leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen
  en te zorgen voor voldoende differentiatiemogelijkheden binnen de groep; dat betekent  
  dat we in onze lessen rekening houden met de mogelijkheden van de individuele leerling en
  onze instructie daarop aanpassen en dat we waar nodig extra begeleiding geven;
- de leerkrachten werken veel samen en er is frequent overleg om te zorgen voor een goede  
  doorgaande lijn in de school;
- we volgen onze leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daarbij zoveel
  mogelijk aan door extra hulp voor zwakke leerlingen en/of extra aandacht voor snelle   
  leerlingen en door het aanbieden van aangepaste leerlijnen indien dit noodzakelijk is;
- we zijn op onze school ondersteunend bezig bij de opvoeding van de kinderen en bij het  
  bijbrengen van normen en waarden;
- we hanteren duidelijke regels en afspraken en we spreken elkaar daar op aan;
- we schenken ruime aandacht aan het omgaan met elkaar, het hanteren van conflicten, het  
  adequaat oplossen van ruzies en het delen van vreugde en  verdriet van de kinderen;
- we willen dat onze leerlingen positief denken over zichzelf en anderen en om ze mede 
  hierdoor een goede basis te bieden voor de overstap naar het   voortgezet onderwijs en  
  een  plaats in onze maatschappij.
 
Het team van Brunwerd gaat regelmatig na of bovengenoemde consequenties in haar handelen tot uiting komt.
 
Vanuit onze visie willen wij staan voor:
  • realisatie van de kerndoelen van het basisonderwijs
 
Onze missie:
  samen leven  samen delen  samen werken  samen spelen = samen leren!

Ons motto:
  Een dijk van een school, waar ieder kind wordt gezien        
 

Visie, missie en motto vormen onze gezamenlijk ambitie. Deze is de leidraad voor ons beleid.