De activiteitenraad

Aan Brunwerd is een activiteitenraad verbonden, waarin maximaal negen ouders/verzorgers zitting hebben.  De activiteitenraad roept aan het begin van een nieuw schooljaar ouders/verzorgers op zich kandidaat te stellen. De vraag wordt bepaald door het aantal ouders/verzorgers dat uit de AR stapt vanwege het verlaten van school door de kinderen of andere redenen. De ouders zorgen samen met het team voor de realisering van allerlei feesten en activiteiten. U kunt hierbij denken aan o.a. Sint Nicolaas, Sint Maarten, Kerst, Pasen en de laatste schooldag. De activiteitenraad ouderraad werkt vanuit draaiboeken waarin de activiteiten, die elk jaar weer terug komen, zijn beschreven. Hebt u belangstelling voor de activiteitenraad of wilt u ondersteunen bij activiteiten of hebt u een vraag, dan kunt u contact opnemen met een van de leden. De leden van de activititenraad staan vermeld in de adressenlijst die elk schooljaar aan de ouders/verzorgers  wordt uitgereikt.
 
De activiteitenraad vergadert een aantal keren gedurende het schooljaar, de notulen liggen op school ter inzage.
Ook zullen er door de activiteitenraad samen met de teamleden, commissies ingesteld worden waarin zij gezamenlijk zitting hebben. Er zijn werkgroepen voor diverse feesten en projecten.

De bijdrage die de activiteitenraad van ouders vraagt is vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is kostenloos. De ouderbijdrage is bedoeld voor o.a. kosten van ouderavonden, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest. De kosten zijn momenteel  € 20,00 per kind.
Leerlingen die na de kerstvakantie doch voor de paasvakantie instromen, betalen de helft van de bijdrage. Zij die na de paasvakantie instromen, zijn geen bijdrage meer verschuldigd. Nadat u een brief omtrent de te innen ouderbijdrage hebt ontvangen, kunt u het bedrag overmaken op bankrekening:  NL64RABO0342261754  onder vermelding van familienaam en groep van het kind.

Voor meer informatie kunt mailen naar: obsbrunwerd@lauwerseneems.nl