De medezeggenschapsraad

De MR is er voor de gehele school: leerlingen, ouders en leerkrachten.

De medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de raad.

De MR houdt zich o.a. bezig met de schoolgids, de vakantieregeling, groepering van leerlingen, schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school enz. Samenvattend zou je kunnen zeggen alle zaken die beleidsmatig direct of indirect met de school te maken hebben. Bij sommige van die zaken heeft de MR of één van de geledingen instemmingsrecht en bij andere is er sprake van adviesrecht. Hoe dit geregeld is ligt vast in een reglement.

De MR vergadert periodiek op school bij voorkeur op maandag van 16.00 - 17.30 uur.


Mocht u een vergadering willen bijwonen, is het verzoek dit aan te geven bij één van de MR-leden of via het mailadres:  mr@brunwerd.nl 

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, kunt u dit met ons bespreken dan wel verwoorden in een e-mail. 

Onze MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:       
Nelleke Zuideveld-Venema (voorzitter)
Lyanne Wiltjer

Personeelsgeleding:
Marijke Stiekema
Freek Toornstra

 
Nelleke Zuideveld - Venema

De reden dat ik lid ben van de Medezeggenschapsraad (MR) van O.B.S. Brunwerd is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Betrokkenheid van ouders en leerlingen is goed voor de sfeer op school en de prestaties van kinderen. 
Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in een veilige omgeving kan ontplooien binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.Lina Sleumer
Na een tijdje weer zitting genomen in de GMR. Tijdens het werken in de groep en een teamvergadering  heb ik een duidelijke rol als leerkracht. We bespreken zaken die meteen invloed hebben op het dagelijkse werk in de groep en school. In de MR echter gaat het vaak om de toepassing van het CAO, de regels en afspraken op school niveau. In de MR praat en denk ik mee over allerlei zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben.  

Ik houd van de formele kant van de (G)MR. 
Stukken lezen, samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs, aan de voorzieningen in ons schoolgebouw en aan de arbeidsomstandigheden maakt dat de MR mijn plek is om te zijn. Om dit samen te mogen doen in een goede sfeer en met gemotiveerde ouders en collega's vind ik prettig en verhoogt het plezier.