De medezeggenschapsraad

De MR is er voor de gehele school: leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 
De medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee personeelsleden. De leden hebben twee jaar zitting in de raad. 
 
De MR houdt zich o.a. bezig met de schoolgids, de vakantieregeling, groepering van leerlingen, schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school enz. Samenvattend zou je kunnen zeggen: alle zaken die beleidsmatig direct of indirect met de school te maken hebben. Bij sommige van die zaken heeft de MR of één van de geledingen instemmingsrecht en bij andere is er sprake van adviesrecht. Hoe dit geregeld is ligt vast in een reglement.  

Ook heeft de MR initiatiefrecht. Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, dan kunt u dit met ons bespreken dan wel verwoorden in een e-mail. 
 
De MR vergadert periodiek op school of online. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij één van de MR-leden of via het emailadres: mrbrunwerd@goudonderwijs.nl
Onze MR bestaat uit de volgende personen: 

Oudergeleding:        
Menno Brontsema (voorzitter) 
Noortje Kerkhof
 
Personeelsgeleding: 
Marijke Stiekema 
Freek Toornstra