De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de raad.
De M.R. houdt zich o.a. bezig met de schoolgids, de vakantieregeling, groepering van leerlingen, schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school enz. Samenvattend zou je kunnen zeggen alle zaken die beleidsmatig direct of indirect met de school te maken hebben. Bij sommige van die zaken heeft de M.R. of één van de geledingen instemmingsrecht en bij andere is er sprake van adviesrecht. Hoe dit geregeld is ligt vast in een reglement.


Periodiek vergadert de MR op school. 

De vergaderdata betreffen: 
maandag 16.00- 17.30: 
10 december 2018,  28 januari 2019, 18 maart 2019,  8 april 2019, 24 juni 2019.

Mocht u een vergadering willen bijwonen, is het verzoek dit aan te geven bij één van de MR-leden of via het mailadres  mr@brunwerd.nl 

Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, kunt u dit met ons bespreken dan wel verwoorden in een e-mail. 

De MR is er voor de gehele school: leerlingen, ouders en leerkrachten! 

De MR bestaat uit de volgende personen:

* Oudergeleding:       
Voorzitter Nelle Zuideveld-Venema
Jose Sietsema
Danielle de Jager

* Personeelsgeleding:
Lina Sleumer
Ilona Smalbil
Anneke Zijlstra-van der Laan

Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor en vertellen zij waarom zij lid zijn van de MR. 

 
Nelleke Zuideveld - Venema

De reden dat ik lid ben van de Medezeggenschapsraad (MR) van O.B.S. Brunwerd is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Betrokkenheid van ouders en leerlingen is goed voor de sfeer op school en de prestaties van kinderen. 
Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in een veilige omgeving kan ontplooien binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.

José Sietsema

De MR is een belangrijke schakel tussen ouders en de school. Als MR lid en ouder, voel ik mij betrokken in het MR proces. Hierin ben ik klankbord voor de ouders van hun schoolgaande kind(eren), waarbij een ieder mij altijd kan benaderen over schoolzaken waarin de MR een rol speelt. Door actief mee te denken en positief kritisch te zijn, is het schoolproces in beweging en komen zaken waarin de oudergeleding instemmingsrecht / adviesrecht heeft, tot stand. De basis is het feit dat de veiligheid, ontwikkeling van het kind voorop staat, want op deze school wordt de basis gelegd voor de rest van hun leven. 


Danielle de Jager

Voor mij zijn de voornaamste redenen om me in te zetten voor de MR dat onderwijs in algemene zin in beweging is en helemaal in Uithuizen, met de nieuwbouw in het bijzonder. En daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders (en kinderen) meegenomen worden in dat proces. We moeten het immers samen doen.


Anneke Zijlstra - Van der Laan

Naast lesgevende- en schooltaken vind ik het interessant om mee te denken over de beleidsmatige kant van de school.
Het is belangrijk om je samen met ouders en collega's te verdiepen in allerlei zaken die onze school nog beter en toekomst gericht kunnen maken.
Met veel plezier werk ik mee om dit tot stand te brengen.Ilona Smalbil

Ik vind het fijn om binnen de MR mee te kunnen denken over beleidsmatige zaken. Binnen de MR vervul je voor het team van Brunwerd een belangrijke rol, waarin je je team kan vertegenwoordigen bij veranderingen en lopende zaken. Ik vind het mooi om dingen bespreekbaar te kunnen maken binnen de MR, maar ook vanuit de MR richting het team van Brunwerd. Tevens vind ik de samenwerking met ouders binnen de MR heel waardevol. 


Lina Sleumer
Na een tijdje afwezig te zijn heb ik weer zitting genomen in de MR en tevens GMR. Tijdens het werken in de groep en een teamvergadering  heb ik een duidelijke rol als leerkracht. We bespreken zaken die meteen invloed hebben op het dagelijkse werk in de groep en school. In de MR echter gaat het vaak om de toepassing van het CAO, de regels en afspraken op school niveau. In de MR praat en denk ik mee over allerlei zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben.  

Ik houd van de formele kant van de MR. 
Stukken lezen, samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs, aan de voorzieningen in ons schoolgebouw en aan de arbeidsomstandigheden maakt dat de MR mijn plek is om te zijn. Om dit samen te mogen doen in een goede sfeer en met gemotiveerde ouders en collega's vind ik prettig en verhoogt het plezier.

Notulen MR-vergadering:
- 10 december 2018