It takes a village to raise a child.

 
 
De Vreedzame School
Het programma van de Vreedzame School streeft ernaar leerkrachten en scholen te stimuleren om leerlingen te binden aan de klas, aan de school, aan elkaar, door ze een stem te geven, ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en leerlingen daadwerkelijk ( mede) verantwoordelijkheid te laten dragen.
De school wordt gezien als een oefenplaats voor sociale competenties, waardoor leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concreet maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier kennis, vaardigheden en houdingen te verwerven die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap.
De Vreedzame School is een compleet en integraal programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Door de invoering van het programma kunnen de scholen vorm geven aan een goed pedagogisch klimaat en voldoen ze aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie.
 
Doelen van de Vreedzame school
Kerndoel is dat we kinderen van jongs af aan een stem willen geven, en hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor de omgeving.
 
De Vreedzame School streeft ernaar om op leerlingniveau kinderen te leren:
 1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 2. constructief conflicten op te lossen
 3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
 5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.
 
    De doelen van De Vreedzame School
   

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.
   
Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over 'democratisch burgerschap' het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid
   en sociale betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

 
Onderdelen van de Vreedzame school
De Vreedzame school bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is een programma voor sociale competenties: het basiscurriculum.
Het basisaanbod bestaat uit 6 thema's:
 1. We horen bij elkaar - groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 2. We lossen ruzies zelf op- conflicthantering
 3. We hebben oor voor elkaar- communicatie
 4. We hebben hart voor elkaar- gevoelens
 5. We dragen allemaal een steentje bij- verantwoordelijkheid
 6. We zijn allemaal anders - diversiteit
 
Per thema zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. Voor ieder groep is er een map met een programma.