De schooltijden

Lesrooster en schooltijden 

De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting wordt gezocht tussen   werk-, school- en kinderopvangtijden.

Scholen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij we uit verschillende schooltijd modellen kunnen kiezen, daarbij rekening houdend met de wet en regelgeving. De norm van het totaal aantal lesuren van 7520 uur dat kinderen in acht jaar basisschool moeten volgen, is weliswaar gelijk gebleven.
Echter, de verplichte verdeling die er bestond ( 3520 lesuren in de eerste vier leerjaren en 4000 lesuren in de laatste vier leerjaren) is hierbij losgelaten. Scholen kunnen nu zelf de maximale schooltijd per dag bepalen.
Het gevolg is dat scholen nu ook en andere indeling kunnen kiezen . Immers, als in alle leerjaren, van groep 1 tot en met groep 8, minimaal 940 uur wordt lesgegeven, wordt het wettelijk voorgeschreven aantal lesuren ook gehaald. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn we OBS Brunwerd overgegaan naar het 5 gelijke dagen model
Bij het 5 gelijke dagen model gaan de leerlingen 5 dagen lang van maandag tot en met vrijdag op hetzelfde tijdstip naar school.

De dag ziet er dan als volgt uit:
 8.30 - 10.15       uur                        les
10.15 - 10.30      uur                        pauze
10.30 - 12.00      uur                        les
12.00 - 12.15     uur                        lunch in de klas
12.15 - 12.30     uur                        middagpauze
12.30 - 14.00     uur                        les                         
14.00                  uur                        vrij


De invoering van en het werken met een nieuw rooster zal aanvankelijk voor iedereen wennen zijn; voor de leerling, voor de leerkracht en voor u als ouders/verzorgers. Echter, uit navraag blijkt dat scholen die over zijn gegaan op de invoering van een ander rooster, zoals het vijf gelijke dagen model, zeer tevreden zijn.
 
  5 gelijke -dagen-model
schooltijden Maandag tot en met vrijdag
8.30 - 10.15 les
10.15 - 10.30 ochtendpauze
10.30 - 12.00 les
12.00 - 12.30 middagpauze
12.30 - 14.00 les
14.00 vrij
   
Voordelen voor de leerling Korte middagpauze, de leerlingen vervelen zich minder snel bij het spelen tijdens de middagpauze en zullen minder ongewenst gedrag vertonen.
Duidelijkheid, geen onderscheid meer tussen leerlingen die wel/niet overblijven.
Er is sprake van eenzelfde pedagogische aanpak tijdens de lessen en in de pauze.
Deze structuur biedt leerlingen de meeste rust en regelmaat. Alle dagen voor iedereen gelijk en maar 1 keer naar school.
Minder verkeersdrukte en -bewegingen rondom school bij het brengen en halen van leerlingen, waardoor grotere veiligheid.
Na school blijft voor de leerlingen meer tijd over om te spelen /sporten/kinderfeestje.
Mogelijkheden voor groter activiteitenaanbod na schooltijd.
Een verkorte, aaneengesloten schooldag op de basisschool sluit beter aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert. Voor de kinderen uit de hogere groepen kan dit de overstap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken.
Verenigingen kunnen eerder starten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag aanpassen .
   
Voordelen voor de ouders/verzorgers Niet meer 'haasten' tussen de middag om op en neer te gaan naar huis om te eten. Daardoor minder risico in het verkeer.
Geen tussen schoolse opvang kosten meer.
1 breng en 1 haal moment.
Ouders hebben mogelijk na schooltijd langer contact met hun kinderen.
Een aaneengesloten schooldag maakt het voor ouders makkelijker een goede balans te vinden tussen werk en privé.
De activiteiten op woensdagmiddag kunnen gespreid worden over de hele week.
   
Voordelen voor de leerkracht Leerlingen hebben geen opstarttijd meer nodig na een lange middagpauze, ze zijn rustiger en sneller geconcentreerd: meer effectieve lestijd.
Er is 75 minuten meer tijd na lestijd voor overleg en scholing.
Een beter evenwicht tussen de lesgevende en niet-lesgevende taak van een leerkracht.
 
Vijftien minuten voor aanvang van de lessen mogen de leerlingen van groep 1, 2 en 3 naar binnen via de kleuteringang.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar binnen via de hoofdingang en maken zelf de keuze of ze vanaf 8.15 uur op het schoolplein willen blijven of dat ze naar hun klaslokaal gaan. De groepsleerkrachten zijn in de klas om de leerlingen te ontvangen en te begroeten. Verder blijft er om  08.15, 10.15 en 12.15 uur toezicht voor de leerlingen die buiten zijn en zijn er minimaal twee pleinwachten op het schoolplein. De pleinwacht is dan het aanspreekpunt voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8.
Om er voor te zorgen dat de lessen daadwerkelijk om 08.30 beginnen, wordt er om 08.25 uur gebeld.

Het kan wel eens voorkomen dat uw kind zijn/haar werk niet af heeft. Mocht uw kind na schooltijd nog werk moeten afmaken, dan duurt dat uiterlijk tot 14.15 uur. De leerkracht informeert u hierover.