Over onze school

Wij willen dat uw kind zich goed voelt op OBS Brunwerd. Want de kinderen op onze school moeten veel leren. Ontdekken wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn. En waar ze in geloven.

Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt, wat je gelooft. Dat mag elk kind en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar. We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. 

We leren om samen te werken, samen te spelen, samen te delen en samen te leven. Op deze manier leren we om respectvol met elkaar om te gaan. 


Onze school staat midden in de samenleving. En gaat uit van de normen en waarden van die samenleving. Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn.

Wij willen op onze school dat elk kind weet: ik ben welkom.
 
 
 
Tekst Grondwet: Artikel 23, lid 3 en 4)
 
Het openbaar onderwijs word6, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.         
 
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
 
 
 
Kernwaarden van het openbaar onderwijs:
   
* Ieder kind is welkom  
* Wederzijds respect  
* Waarden en normen                                       
   Op de openbare school worden de normen en waarden van de samenleving gerespecteerd.  
* School en samenleving                     
   De openbare school betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de      omgeving.
*  Levensbeschouwing en godsdienst           
   De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk
   verbonden zijn aan de samenleving.                                                            

Ook op OBS Brunwerd is elk kind welkom. Het motto van onze school is 'NIET APART, MAAR SAMEN'.  
Op onze school staan begrip voor andere opvattingen en andere gedachten centraal. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen én ouder én leerkrachten verdraagzaamheid en eerbied voor de opvattingen van anderen. Deze verdraagzaamheid en begrip leert kinderen samen spelen, samen leren en samen leven.

 

SAMEN SPELEN SAMEN DELEN SAMEN LEVEN SAMEN WERKEN

= SAMEN LEREN

                                      

 


De naam Brunwerd

2.1. De naam van de school.
 
In het verleden zijn in het Groninger landschap van vroeger op natuurlijke wijze verhogingen ontstaan, deze werden kwelderrug of schoorwal genoemd. Toen de eerste bewoners kwamen, maakten zij heuvels waarop ze konden wonen, zodat ze beschermd waren tegen het water van de zee. Deze heuvels worden wierden genoemd.
Eén van deze wierden droeg de naam Brunverd, dit is later Brunwerd geworden. Het woordje 'werd' wijst erop dat dit een wierde is geweest waarop enkele woonhuizen hebben gestaan.  Vanuit de wierde Brunwerd gingen sommige mensen wonen in een aansluitende kwelderrug ten noorden van Brunwerd en bouwden daar huisjes. Deze huisjes werden de "uiterste huisjes" genoemd ofwel in vroegere taal Uthuson, nu Uithuizen.
 
 
2.2. Ontstaansgeschiedenis van de school.
Het lager onderwijs in Uithuizen begon in 1806 toen het 'Instituut Openbaar Onderwijs' in het leven werd geroepen. Dit instituut had een sterke band met de kerk in Uithuizen. In die tijd gingen alle kinderen in Uithuizen naar deze school; het huidige gebouw 'De Rank' aan de Hoofdstraat.
In 1867 werd een tweede gebouw voor openbaar onderwijs gebouwd in het westen van het dorp; het huidige St. Vincentiusgebouw.
 
De eerste school voor kleuters werd gesticht in 1883: de 'Bewaarschool voor kleuters'.
 
In 1884 werd aan de Schoolstraat een nieuwe school gebouwd waar de beide bestaande scholen in werden gehuisvest. Dit gebouw is in 1957 afgebroken en vervangen door een gymnastieklokaal.
In 1906 is wéér een nieuwe school gebouwd, nu in de Startstraat. Deze school heette de 'Witte School'. Nadat deze school in 1923 is opgeheven, kwam de kleuterschool in dit gebouw.
 
In 1950 volgde de nieuwbouw van de 'Openbare Lagere Engersmaschool' op het historische terrein van de borg 'Engersma'. In 1954 al volgde een uitbreiding van deze school en in 1973 nogmaals een grote uitbreiding.
 
In 1959 liet het bestuur van de kleuterschool Nutkleuterschool aan de M.J. Bultenastraat bouwen. Het gebouw had twee werklokalen en een speellokaal; in 1973 werd een derde werklokaal bijgebouwd. In 1977 werden de school en inventaris overgedragen aan de toenmalige gemeente Uithuizen. Met ingang van hetzelfde jaar kreeg de openbare kleuterschool de naam Zwanenhoek, gebaseerd op een sprookje van Andersen: De Wilde Zwanen.
 
 
Vanwege de invoering van de Wet op het Basisonderwijs werden kleuter- en lager onderwijs samengevoegd. Het gebouw van de Engersmaschool werd verkocht; aan de bestaande kleuterschool aan de M.J. Bultenastraat werden vier leslokalen, een ontmoetingsruimte, een personeelskamer en een directiekamer gebouwd. De school zetelt nog steeds in dit gebouw.
 
 
De op 26 juni 1986 geopende openbare basisschool kreeg een nieuwe naam: OBS Brunwerd. Al in 1987 werd er door de groei van het aantal leerlingen nog een lokaal bij gebouwd. In 1999 zijn er  om dezelfde reden daarna nog eens twee noodlokalen bijgebouwd, die met een overkapping zijn verbonden met de school. Op 1 januari 2000 heeft de Gemeente Eemsmond het bestuur van de school overgedragen aan een nieuw opgerichte stichting genaamd: Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E.